Está Vd. en

A Axencia

 • Presentación

  A Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado é un organismo público, adscrito ao Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con personalidade xurídica pública diferenciada e plena capacidade de obrar para cumprir os seus fins, e dispón de patrimonio e tesouraría propios e autonomía de xestión e funcional dentro dos límites establecidos pola Lei de Axencias Estatais e polo seu propio Estatuto

  A Axencia desenvolve a súa actividade en torno a tres obxectivos estratéxicos:

  • Obxectivo 1: Cumprir eficientemente e na forma legalmente prevista o servizo público de publicidade das normas e doutras disposicións ou actos que o ordenamento xurídico considera que deben publicarse no "Boletín Oficial do Estado" e no "Boletín Oficial do Rexistro Mercantil".
  • Obxectivo 2: Levar a cabo a máxima difusión da lexislación e demais contidos do diario oficial, facilitando o seu acceso á cidadanía en xeral, así como a profesionais, empresas e outros clientes da Axencia.
  • Obxectivo 3: Ser a imprenta e o distribuidor "de referencia" da Administración Xeral do Estado e os seus organismos de dereito público para todo tipo de publicacións oficiais, así como para realizar todo tipo de traballos que constitúen os fins da Axencia, e prestar eses servizos a outras administracións públicas nos termos acordados.

  Son funcións da Axencia:

  • A edición, publicación e difusión, con carácter exclusivo, do “BOE” e do “BORME”.
  • A xestión e administración da sede electrónica, na que se aloxará o diario oficial "Boletín Oficial do Estado".
  • A edición, impresión, publicación e difusión, con carácter exclusivo, do “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil”.
  • A publicación, en calquera soporte, de repertorios, compilacións, textos legais e separatas das disposicións de especial interese, así como a permanente actualización e consolidación do publicado.
  • A creación e difusión de produtos documentais lexislativos, xurisprudenciais ou doutrinais a partir do “Boletín Oficial do Estado” ou doutras publicacións lexislativas.
  • A difusión, a través de redes abertas de telecomunicacións, de produtos elaborados a partir dos contidos do "Boletín Oficial do Estado" e de calquera outro contido electrónico producido ou xestionado pola axencia, por si mesma ou en colaboración con outros ministerios, organismos ou entidades.
  • A publicación de estudos científicos ou técnicos, ben por propia iniciativa, ben en cumprimento de convenios subscritos con outros órganos da Administración Xeral do Estado e con entidades públicas ou privadas.
  • A execución dos traballos de imprenta de carácter oficial solicitados por ministerios, organismos e outras entidades públicas.
  • A distribución e comercialización das obras propias e das obras editadas por outras Administracións ou organismos oficiais nos termos establecidos nos convenios subscritos a tal fin.
  • A xestión e difusión, en calquera soporte, dos anuncios de licitacións e adxudicacións de contratos do sector público.

  A Axencia ten, ademais, a consideración de medio propio instrumental da Administración Xeral do Estado e dos seus organismos e entidades de dereito público para as materias que constitúen os seus fins.

  subir

 • Historia

  Gráfico cunha cronoloxía resumida das denominacións do BOE desde 1661[D]

  A aparición da imprenta e o seu posterior uso xeneralizado posibilitou o auxe da información e do desenvolvemento cultural.

  Fronte aos manuscritos, perecedoiros e manipulables, a imprenta permitía a fixación dos textos e a súa produción seriada, circunstancias substanciais para a difusión da información

  No último terzo do século XVII tivo lugar un gran aumento da literatura periodística e, en concreto, o nacemento de numerosos boletíns ou gacetas na maior parte de Europa; estas publicacións naceron de mans da iniciativa privada e cun contido estritamente informativo.

  No noso país, este fenómeno concretouse en 1661 coa creación da Gazeta, primeiro periódico de información xeral. En 1697 apareceu baixo o título de Gaceta de Madrid. Durante o reinado de Carlos III, en 1762, a Coroa asume o privilexio de imprimir a Gazeta. A publicación convértese nun medio de información oficial que reflexa os criterios e decisións do Goberno. En 1787 créase a Imprenta Real.

  Durante o período 1808-1814, publícanse varias Gacetas en diversas localidades.

  Posteriormente, en 1836, establécese que os decretos, ordes e instrucións que dite o Goberno serán obrigatorios desde o momento en que se publiquen na Gazeta. Deste modo pasou a converterse nun órgano de expresión lexislativa e regulamentaria, característica que conservará ata a actualidade.

  A estrutura da Gazeta establécese en 1886 coa finalidade de publicar só documentos de interese xeral (leis, decretos, sentencias de tribunais, contratos da Administración Pública, anuncios oficiais...). Así mesmo, regúlase a orde de preferencia na publicación das disposicións atendendo a criterios de urxencia e de prioridade da inserción de documentos: leis, reais decretos, reais ordes, etc. Por último, disponse que, dentro de cada sección, a orde de inserción debe ser a de antigüidade dos ministerios, sempre despois da Presidencia do Consello de Ministros. Esta estrutura perfílase por unha Real Orde de 6 de xuño de 1909.

  O Goberno de Burgos durante a Guerra Civil utilizou a denominación Boletín Oficial del Estado para distinguirse da Gaceta de la República. A denominación Boletín Oficial del Estado mantívose desde outubro de 1936 ata 1961. Desde esta data ata 1986 pasou a denominarse Boletín Oficial del Estado - Gaceta de Madrid e a partir de 1986 volveu denominarse Boletín Oficial del Estado.

  Posteriores normas de 1948, 1957, 1960 e 1986 foron conformando o funcionamento do Boletín Oficial do Estado.

  O Real Decreto 1495/2007, de 12 de novembro, crea a Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado e aproba o seu estatuto, e o Real Decreto 181/2008, de 8 de febreiro, de Ordenación do diario oficial "Boletín Oficial do Estado" regula a súa edición electrónica.

  subir

 • Onde estamos

  Sede de Manoteras

  Plano de situación da sede de Manoteras

  Na sede de Manoteras encóntranse a Imprenta Nacional e a maioría dos servizos de xestión da Axencia:

  • Avda. de Manoteras, 54. 28050 MADRID
  • Autobuses: Liñas 174 / 150
  • Metro ligero: Virgen del Cortijo (ML1)
  • Cercanías: Fuente de las Mora, liñas C1 / C7 / C10

  Horario:

  • Rexistro xeral: luns a venres, 9:00 - 14:00
  • Servicio de anuncios: luns a venres, 9:00 - 14:00

  Sede de Trafalgar

  Plano de situación da sede de Trafalgar

  Na sede de Trafalgar encóntrase a libraría:

  • C./ Trafalgar, 27. 28010 MADRID
  • Autobuses liñas 3 / 16 / 61 / 147 / 149
  • Metro: Bilbao / Iglesia / Quevedo

  Horario:

  • Libraría: luns a venres, 9:00 - 20:00; sábados, 9:00 - 14:00

   Agosto: luns a venres de 9:00 a 14:00 horas; a libraría permanecerá pechada os sábados e durante a semana do 10 ao 15.

  060 Administración Xeral do Estado

  Este servizo facilita calquera información xeral relacionada coa Axencia e os servizos que presta.

  subir

 • Normativa

  subir

 • Contrato de xestión e outros documentos públicos da Axencia

  De acordo co disposto na Lei 28/2006, do 18 de xullo, de Axencias estatais para a mellora dos servizos públicos, e no Estatuto da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, aprobado por Real Decreto 1495/2007, do 12 de novembro, a Axencia fai públicos os seguintes documentos:

  Contrato de Xestión da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

  Plans de Acción Anuais

  Informes Xerais de Actividade

  Contas anuais

  subir

 • Carta de servizos

  Mediante resolución de 22 de decembro de 2016, da subsecretaría do Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (BOE do día 23 de decembro de 2016), foi aprobada a Carta de Servizos da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado 2017-2020.

  Esta Carta de Servizos é un documento mediante o cal a Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado informa aos cidadáns dos servizos que presta e manifesta publicamente os compromisos de calidade que asume na súa prestación.

  A finalidade das Cartas é desenvolver o principio de servizo efectivo aos cidadáns que debe orientar a actuación das Administracións Públicas, enunciado no artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

  subir

 • Política de calidade, certificados e premios

  Política de calidade

  A Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado é o Organismo ao que corresponde desenvolver a política pública sobre publicidade normativa do Estado. Os seus obxectivos son cumprir, na forma legalmente prevista, o servizo público de publicidade das normas y daquelas outras disposicións ou actos que o ordenamento xurídico considera que deben ser publicados no “Boletín Oficial do Estado” e no “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil”, e levar a cabo a máxima difusión da lexislación, ofrecendo servizos singularizados, accesibles, gratuítos e de calidade que atendan ás necesidades específicas de información xurídica dos cidadáns, profesionais, empresas e demais clientes.

  Ten implantado un Sistema de xestión de calidade, conforme á norma UNE-EN-ISO 9001:2015, cuxo alcance se estende aos produtos/servizos de:

  • Edición e publicación dos diarios oficiais BOE e BORME
  • Edición dos diarios e boletíns das Cortes Xerais: Congreso
  • Xestión do tratamento retrospectivo de diarios oficiais.
  • Elaboración de traballos editoriais

  Co fin de manter este Sistema de Xestión de Calidade (SXC), a Dirección do organismo comprométese, dentro do alcance da certificación, a:

  • Cumprir os requisitos da Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, así como os requisitos legais e outros aplicables.
  • Asumir o liderado do SXC, dotándoo dos recursos necesarios para o seu funcionamento.
  • Coñecer as necesidades e expectativas das persoas ou organizacións ás que pode afectar a actividade do Organismo e, moi especialmente, as da cidadanía.
  • Facer da mellora continua un principio fundamental da Organización e o seu Sistema de Xestión de Calidade, que permita innovar e prestar servizos de calidade.
  • Fundamentar o SXC na xestión de procesos e a prevención de erros, considerándoos pilares básicos que aseguran a conformidade dos produtos/servizos e garanten a satisfacción dos clientes.
  • Fomentar a participación e implicación dos traballadores no funcionamento do SXC coas máximas garantías de seguridade e saúde laboral, e levar a cabo a capacitación e sensibilización continua, a fin de garantir a calidade dos servizos e afrontar as novas necesidades que suxiren os cidadáns.
  • Dar a coñecer a Política de Calidade de forma que sexa entendida e asumida por toda a Organización e os seus provedores externos e coñecida polos seus clientes, usuarios e todas as partes interesadas pertinentes.
  • Manter o certificado FSC (Forest Stewardship Council) que asegura que as edicións realizadas na Imprenta Nacional e certificadas se imprimen en papel procedente de bosques e plantacións cuxa xestión é ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa e economicamente viable.

  Para acadar estes compromisos, a Dirección da AEBOE establecerá e documentará anualmente uns obxectivos alcanzables e cuantificables. A Política de Calidade revisarase anualmente no Comité de Calidade para asegurar que o seu contido está plenamente vixente, é acorde cos valores da organización e coherente coa estratexia funcional da AEBOE e coas expectativas depositadas pola cidadanía.

  Certificados de calidade

  Premios

  • Premio TIC Administración Xeral do Estado 2015.

   La Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado recibiu o premio “TIC Administración General del Estado 2015" outorgado pola Fundación SOCINFO. O premio distingue o papel da Axencia na súa aposta pola sociedade da información.

  • Accésit Premio Ciudadanía 2014.

   A práctica "Sistema Integrado de Difusión Legislativa" recibiu un accésit do Premio Ciudadanía 2014. Este premio recoñece as prácticas innovadoras na provisión de produtos ou servizos, así como nos sistemas de relación coa cidadanía ou cos usuarios dos servizos públicos. (Orde HAP/1258/2015, do 18 de xuño)

   Diploma do accésit Premio Ciudadanía 2014

  • Premio ASTIC 2013.

   A Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas concede o Premio ASTIC 2013 á Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado pola súa aposta estratéxica polas tecnoloxías da información e as comunicacións.

  • premio TAW 2009 á web pública máis accesible.

   Os Premios TAW á accesibilidade web son unha iniciativa da Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación) co fin de evitar as barreiras no acceso á información a través de Internet e os medios electrónicos. TAW é o acrónimo do Test de Accesibilidad Web, ferramenta creada pola Fundación CTIC para a análise das páxinas en Internet.

  subir

 • Emprego no BOE

  Proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo para persoal laboral fixo na AEBOE.

  subir

 • Bolsas de formación na AEBOE

  Bolsas de formación 2017 na Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

  subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid