Está Vd. en

A Sede Electrónica

 • Normativa regulamentaria da sede

  • Resolución do 17 de febreiro de 2010, da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, pola que se crea a sede electrónica e o rexistro electrónico da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado.
  • Resolución do 22 de febreiro de 2010, da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, pola que se establece o procedemento para a inserción de anuncios no “Boletín Oficial do Estado” e no “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil”.
  • Resolución do 14 de decembro de 2009, da Dirección da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, pola que se establecen o procedemento e as condicións para o pagamento das taxas, aplicables pola inserción de anuncios nos diarios “Boletín Oficial do Estado” e “Boletín Oficial do Rexistro Mercantil”, mediante soporte papel ou por vía telemática, a través das entidades colaboradoras na xestión de impostos.
  • Resolución do 1 de xuño de 2015, da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, pola que se establecen os requisitos e especificacións técnicas do sistema automatizado de remisión e xestión telemática dos anuncios de notificación, regulado na disposición adicional primeira do Real Decreto 181/2008, do 8 de febreiro, de ordenación do diario oficial “Boletín Oficial do Estado”.
  • Resolución do 1 de xuño de 2021, da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, pola que se establecen os requisitos e especificacións técnicas do sistema automatizado de remisión e xestión telemática dos edictos xudiciais regulado na disposición adicional primeira do Real Decreto 181/2008, do 8 de febreiro, de ordenación do diario oficial “Boletín Oficial do Estado”.

  subir

 • Trámites Administrativos

  subir

 • A nosa web

  A Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado propúxose, ao crear o seu portal web, ofrecer un acceso fácil e rápido aos diarios que publica –"Boletín Oficial do Estado" e "Boletín Oficial do Rexistro Mercantil"– e aos servizos de atención ao cidadán que a propia Axencia desenvolve e mantén.

  Na páxina de inicio do portal BOE.es existen varios grupos de contidos destacados:

  • Diario oficial "Boletín Oficial do Estado" (BOE): accédese a un repositorio de boletíns onde é posible consultar os diarios por data de publicación ou número do boletín desde o 1 de xaneiro de 1960. Ademais, pódese verificar a autenticidade do diario oficial que a partir do 1 de xaneiro de 2009 ten carácter oficial e auténtico na súa versión electrónica.
  • Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME): ao igual que no caso do BOE, desde aquí accédese ao repositorio do BORME desde o 1 de xaneiro de 2001.
  • Outros diarios oficiais: acceso directo aos boletíns da Unión Europea e os estados membros, boletíns das comunidades e cidades autónomas, e boletíns provinciais.
  • Todo o Dereito: permite acceder aos contidos referidos á lexislación –diferentes bases de datos e formularios de busca, servizo de información lexislativa, outros boletíns oficiais, textos legais electrónicos, etc.
  • Biblioteca xurídica: agrupa a información relativa á nosa Axencia como editorial, á tenda virtual, aos distintos puntos de venta, catálogos e compilacións das principais normas vixentes do ordenamento xurídico, permanentemente actualizadas, presentadas por ramas do Dereito para a súa descarga gratuíta nos formatos electrónicos PDF e ePUB.
  • Portal de poxas: acceso directo ao portal único de poxas xudiciais e administrativas, seguindo a idea da simplificación administrativa.
  • Anunciantes: acceso directo á información e ferramentas necesarias para a publicación de anuncios oficiais, tanto no BOE como no BORME.
  • Notificacións: anuncios de notificación que deben publicar as Administracións Públicas cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar ou o medio da notificación ou, ben intentada, a notificación non se puidese practicar.
  • Edictos xudiciais: actos de comunicación procesual que os xulgados e tribunais deben publicar no Taboleiro Edictal Xudicial Único
  • O meu BOE: subscrición por correo electrónico e vía web a diversos contidos da sede electrónica do BOE. Alertas informativas, buscas máis frecuentes, seguimento de normas consolidadas, seguimento de códigos electrónicos, etc.

  A barra horizontal superior, dispoñible de forma continua en todas as nosas páxinas, ofrece un acceso rápido e directo ás distintas áreas do portal: buscar, o meu BOE e un menú que nos dará acceso aos servizos principais.

  Ao navegar dentro do portal pode ser útil prestar atención ás "migas de pan", situadas na parte superior de cada páxina, xusto debaixo da barra horizontal. Permiten saber en que páxina do portal estamos e poder volver facilmente a páxinas xa visitadas.

  subir

 • Configuracións necesarias

  O portal deseñouse para facilitar o uso tanto a ordenadores persoais como a dispositivos móbiles, tabletas e teléfonos intelixentes. As páxinas son compatibles con versións recentes de calquera navegador de uso común. Teña en conta que as versións antigas de navegadores que non actualizan os seus desenvolvedores, ademais de poder ter potenciais problemas de seguridade, poden presentar problemas na visualización dos contidos pola súa obsolescencia.

  Para visualizar os documentos PDF necesítase un visor de documentos PDF. Actualmente moitos dos navegadores modernos permiten visualizar estes formatos sen necesidade de instalar programas adicionais. Porén, tamén pode utilizar calquera outro programa que sexa do seu agrado.

  Se observa algún problema nesta web, agradeceriámoslle que se poña en contacto a través do noso formulario web seleccionando a opción desexada no despregable “tipo de consulta”.

  subir

 • (Contido non dispoñible en galego)

  Protección de datos

  A través del sitio web www.boe.es no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros. Los datos personales objeto de tratamiento por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se obtienen y se tratan de acuerdo con el Reglamento UE/2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

  Responsable del tratamiento y Registro de Actividades de Tratamiento

  Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. La relación actualizada de las actividades de tratamiento que realiza la Agencia se encuentra publicada en el Registro de Actividades de Tratamiento.

  Condiciones del tratamiento: qué datos personales, para qué y por qué trata sus datos personales la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

  Para conocer las categorías de datos personales que se incorporan a las actividades de tratamiento de la Agencia, así como los fines para los que van a ser tratados y todos los detalles del tratamiento puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento.

  Legitimación o base legal

  Estas actividades de tratamiento se realizan para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de la Agencia, para el cumplimiento de misiones realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos o bien porque Vd. ha otorgado su consentimiento, mediante una clara acción afirmativa. Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que realiza la Agencia en el Registro de Actividades de Tratamiento.

  Conservación de datos

  Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y determinar responsabilidades, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos por la normativa de archivos y patrimonio documental español.

  Comunicaciones de datos a terceros

  Los datos personales no van a ser comunicados a terceros salvo que exista una obligación legal. En el Registro de Actividades de Tratamiento puede consultar los destinatarios para cada una de las actividades de tratamiento que realiza la Agencia.

  Transferencias internacionales

  No está previsto realizar ninguna transferencia internacional de datos

  Diarios oficiales "Boletín Oficial del Estado" y "Boletín Oficial del Registro Mercantil"

  Los diarios oficiales "Boletín Oficial del Estado" y "Boletín Oficial del Registro Mercantil" son fuentes de acceso público.

  La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado garantiza, a través de redes abiertas de telecomunicación, el acceso universal y gratuito a la edición electrónica del diario "Boletín Oficial del Estado" y a la edición electrónica diaria del "Boletín Oficial del Registro Mercantil" , en los términos previstos, respectivamente, por el Real Decreto 181/2008 de 8 de febrero, y Real Decreto 1979/2008, de 28 de noviembre.

  La utilización por personas físicas o jurídicas de las disposiciones, actos y anuncios publicados en los diarios oficiales, deberá hacerse, en todo caso, con sujeción a lo establecido en la normativa de protección de datos.

  Derechos de protección de datos

  Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos de sus datos personales realizados por la Agencia. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante la presentación de una solicitud ante la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Avda. Manoteras 54, 28071 Madrid) o bien a través de este formulario. También puede solicitar información al Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico dpd@mpr.es.

  Delegado de Protección de Datos (DPD)

  Las funciones correspondientes al Delegado de Protección de Datos en relación con los tratamientos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se ejercen por el Delegado del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Correo electrónico dpd@mpr.es

  Mas información de interés

  subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid