Está Vd. en

Hora oficial

Monday, 24 de June de 2024, 08:13:16

O artigo 26.1 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, sinala que:

“os rexistros electrónicos rexeranse a efectos de cómputo dos prazos imputables tanto aos interesados como ás Administracións Públicas pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar visible".

Así mesmo, o artigo 6.2 j) do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente esta Lei, establece que as sedes electrónicas indicarán a data e a hora oficial aos efectos previstos no artigo 26.1 da Lei 11/2007.

En cumprimento de ambas as dúas disposicións, ofrécese a data e a hora oficial da sede electrónica da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado.

É necesario actualizalas cando se queira ter certeza da mesma nun momento determinado.

Pode, ademais, comprobar a hora e a data oficiais no Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA)

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid