Us trobeu en

Avís legal

 • Sobre la seu electrònica

  Dominis i seu electrònica

  Els dominis boe.es i boe.gob.es en Internet són de la titularitat de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat es reserva el dret a fer canvis en la seu electrònica sense avisar, amb l'objecte d'actualitzar, de corregir, de modificar, d'afegir o d'eliminar els continguts de la seu o del disseny.

  Frames

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat prohibeix expressament fer framings o l'ús per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que altere el disseny, la configuració original o els continguts de la seu electrònica.

  Adreces o hiperenllaços

  Els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la pàgina web i la de l'Agencia Estatal Butlletí Oficial de l'Estat hauran de tindre en compte les consideracions següents:

  • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i l'aprovació per part de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.
  • L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o serveis que l'establiment o de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix, sota la seua exclusiva responsabilitat, les conseqüències, els danys o les accions que puguen derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s'establisca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, excepte aquells signes que en formen part del mateix.
  • La pàgina web en la qual s'establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

  pujar

 • Condicions generals de reutilització

  Les condicions generals de reutilització dels documents allotjats en la seu electrònica de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat estan disponibles en l'adreça http://www.boe.es/informacion/aviso_legal/index.php i vinculen qualsevol persona física o jurídica (d'ara endavant, agent reutilizador) que, amb finalitats comercials o no, en reutilitze informació, pel mer fet de fer-ho.

  Concretament, està permés:

  • La copia i la difusió de la informació aquí continguda.
  • La modificació, l'adaptació, l'extracció, el reordenament i la combinació de la informació.
  • La reproducció, la distribució, la comunicació pública o la transformació, necessària per a dur a terme l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permés per la Llei.

  D'acord amb aquestes condicions:

  • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita podrà fer-se de la manera següent: "Origen dels documents: Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.
  • Cal mencionar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estiguera inclosa en el document original.
  • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que l'Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que s'hi duga a terme.
  • Cal conservar, i no alterar ni suprimir, les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si fora el cas, en el document posat a disposició per a ser reutilitzat.
  • Respectar el marc legislatiu vigent i, en particular, totes les disposicions del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i la Lley de la Propietat Intel·lectual (Text refós en RDL 1/1996)

  No estan inclosos en les condicions de reutilització els documents següents:

  • Dominis, logotips i elements gràfics i la forma de presentar-los.
  • Elements la propietat intel·lectual dels quals pertany o està compartida amb tercers.

  Exempció de responsabilitat

  • La utilització dels conjunts de dades es durà a terme per part dels usuaris pel seu compte i càrrec, de manera que els correspondrà en exclusiva respondre davant tercers per danys que se'n pogueren derivar.
  • L'AEBOE no serà responsable de l'ús que facen els agents reutilizadors de la seua informació ni tampoc dels danys o de les pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, generen o puguen generar perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.
  • L'AEBOE no garanteix la continuïtat --Si bé tractarà de mantindre-la-- en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni n'assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió contingut.

  Responsabilitat de l'agent reutilitzador

  L'agent reutilitzador està sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic.

  pujar

 • Sobre el diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

  Diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat publicat a partir de l'1 de gener de 2009

  La publicació del Butlletí Oficial de l'Estat a partir de l'1 de gener de 2009, en la seu electrònica de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, té caràcter oficial i autèntic. D'aquesta publicació es deriven els efectes previstos en el títol preliminar del Codi Civil i en la resta de les normes aplicables.

  El text de les lleis, de les disposicions i dels actes que es publiquen en la pàgina Diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) té la consideració d'oficial i d'autèntic, de conformitat amb les normes i condicions establides en el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d'Ordenació del diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat.

  El text de les normes emanades de les comunitats autònomes que es publica en aquesta pàgina Diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) té el caràcter que li atribuïsquen els Estatuts corresponents.

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat garanteix l'autenticitat, la integritat i la inalterabilitat del diari oficial que es publica en la pàgina Diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de la seu electrònica.

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat garanteix l'accés universal i gratuït a l'edició electrònica del diari Butlletí Oficial de l'Estat, a través de xarxes obertes de telecomunicació.

  El codi de verificació electrònica (CVE), que està en la part inferior dreta de cadascuna de les pàgines del Butlletí Oficial de l'Estat, permet contrastar-ne l'autenticitat de qualsevol impressió en paper mitjançant l'acarament amb el document electrònic original. Per a dur-ho a terme, en la pàgina Diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), podeu introduir el CVE i obtindre el document original, firmat electrònicament, directament de la seu electrònica de l'Agència.

  Si per una situació extraordinària i per motius de caràcter tècnic no resultara possible accedir a l'edició electrònica del Butlletí Oficial de l'Estat en la pàgina Diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), l'edició impresa del diari en garanteix la publicació. L'edició impresa té el mateix valor jurídic que l'edició electrònica.

  Diaris oficials Butlletí Oficial de l'Estat publicats abans de l'1 de gener de 2009

  En els diaris oficials Butlletí Oficial de l'Estat publicats abans de l'1 de gener de 2009, només té la consideració d'oficial i d'autèntica l'edició impresa en paper.

  pujar

 • Sobre el diari oficial Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME)

  Diari Butlletí Oficial del Registre Mercantil publicat a partir de l'1 de gener de 2009

  La publicació del Butlletí Oficial del Registre Mercantil a partir de l'1 de gener de 2009, en la seu electrònica de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, té els mateixos efectes que els atribuïts a l'edició impresa.

  Al contingut dels actes, anuncis i avisos legals de l'edició electrònica del Butlletí Oficial del Registre Mercantil publicats en la pàgina Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) se'ls reconeix el caràcter i l'eficàcia jurídica que resulten de la Llei, del Reglament del Registre Mercantil i de les normes establides en el Reial decret 1979/2008, de 28 de novembre, que regula l'edició electrònica del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat garanteix la integritat i la inalterabilitat dels continguts de l'edició electrònica del Butlletí Oficial del Registre Mercantil, publicats en la pàgina Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), així com la correspondència amb les fonts.

  L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat garanteix l'accés universal i gratuït a l'edició electrònica diària del Butlletí Oficial del Registre Mercantil, a través de xarxes obertes de telecomunicació.

  El codi de verificació electrònica (CVE), que està en la part inferior dreta de cadascuna de les pàgines del Butlletí Oficial del Registre Mercantil, permet contrastar-ne l'autenticitat de qualsevol impressió en paper mitjançant l'acarament amb el document electrònic original. Per a dur-ho a terme, en la pàgina Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), podeu introduir el CVE i comprovar amb el document original, firmat electrònicament, directament de la seu electrònica de l'Agència.

  Si per una situació extraordinària i per motius de caràcter tècnic no resultara possible accedir a l'edició electrònica del Butlletí Oficial del Registre Mercantil en la pàgina Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), l'edició impresa del diari en garanteix la publicació. L'edició impresa té el mateix valor jurídic que l'edició electrònica.

  Diaris Butlletí Oficial del Registre Mercantil publicats abans de l'1 de gener de 2009

  En els diaris Butlletí Oficial del Registre Mercantil publicats abans de l'1 de gener de 2009 només es reconeix el caràcter i l'eficàcia jurídica que resulten de la Llei del Reglament del Registre Mercantil i de la resta de normes aplicables a l'edició impresa en paper.

  pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid