Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 2 de agosto de 2017, Núm. 183

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 2764-2017 en relación co artigo 11.3, 4 e 5 da Lei do Parlamento Vasco 7/2015, do 30 de xuño, de relacións familiares en supostos de separación ou ruptura dos proxenitores, por posible vulneración do artigo 149.1.8ª da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 3323-2017 en relación co último inciso do artigo 152.2 da Lei de axuizamento civil, na redacción dada polo artigo único.dezasete da Lei 42/2015, do 5 de outubro, por posible vulneración do artigo 24.1 da CE.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde ESS/729/2017, do 31 de xullo, pola que se ditan normas para a aplicación das medidas en materia de seguridade social previstas nos acordos do Consello de Ministros, do 9 e do 23 de decembro de 2016, polos que se declaran determinadas comunidades autónomas e provincias zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil, como consecuencia de inundacións e pedrazo, e se adoptan medidas para reparar os danos causados.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 706/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba a instrución técnica complementaria MI-IP 04 "Instalacións para subministración a vehículos" e se regulan determinados aspectos da regulamentación de instalacións petrolíferas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid