Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 3 de abril de 2019, Sup. 80

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1203-2019, contra diversos articles de la Llei 6/2018, de 26 de novembre, de protecció dels animals a la Comunitat Autònoma de La Rioja.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1327-2019, contra els articles 21.7, 27.5 i disposicions addicionals tretzena, catorzena i divuitena de la Llei 9/2018, de 26 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat de Madrid per a l'any 2019.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/383/2019, de 2 d'abril, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de març de 2019, relatiu al reforç de la governança per a l'Agenda 2030.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 8 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/174/2017, interposat per Iberdrola España SAU, contra l'Ordre ETU/35/2017, de 23 de gener, per la qual s'estableixen els suplements territorials a les comunitats autònomes de Catalunya, La Rioja, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Resolució INT/593/2019, de 7 de març, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2019.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid