Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 5 de novembre de 2014, Sup. 268

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifiquen el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6415-2014, en relació amb els articles 3 i 4 del capítol I i 9 al 26 del capítol III de l'annex del Decret del Govern de Canàries 95/2014, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de les consultes a la ciutadania en assumptes d'interès general de competència de la Comunitat Autònoma de Canàries, així com de les disposicions derogatòria única i finals primera i segona del Decret esmentat.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques núm. 6416-2014, contra el Decret 107/2014, de 2 d'octubre, del president del Govern de Canàries, pel qual es convoca consulta ciutadana mitjançant pregunta directa en l'àmbit territorial de Canàries.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6540-2014, contra les actuacions de la Generalitat de Catalunya relatives a la convocatòria als catalans, les catalanes i les persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre (i els dies successius en els termes de la convocatòria), mitjançant un denominat «procés de participació ciutadana», contingudes a la pàgina web http://www.participa2014.cat/es/index.html, i la resta d'actes i actuacions de preparació, efectuats o procedents, per a la celebració d'aquesta consulta, així com qualsevol altra actuació encara no formalitzada jurídicament, vinculada a la consulta esmentada.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional de l'Acord de coproducció cinematogràfica entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Popular de la Xina, fet a Pequín el 25 de setembre de 2014.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 29 d'octubre de 2014, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex inclòs a la Resolució de 5 de setembre de 2014, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatut d'autonomia que s'acullin al Fons de liquiditat autonòmic.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Ordre SSI/2057/2014, de 29 d'octubre, per la qual es modifiquen els annexos III, IV i V del Reial decret llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid