Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 19 de gener de 2008, Sup. 17

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • REIAL DECRET LLEI 1/2008, de 18 de gener, pel qual es determina l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per al 2008 i es concedeix un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri de Treball i Afers Socials, per un import de 200.000.000 euros, amb destinació a l'acollida i integració d'immigrants, així com al seu reforç educatiu.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • REIAL DECRET 1611/2007, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de fundacions de competència estatal.

  • REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

MINISTERI DE FOMENT

  • REIAL DECRET 1762/2007, de 28 de desembre, pel qual es determinen els requisits relatius a la llista mestra d'equip mínim i la llista d'equip mínim exigits a les aeronaus civils dedicades al transport aeri comercial i als treballs aeris.

  • ORDRE FOM/28/2008, de 17 de gener, per la qual es dicten normes sobre la col·laboració del servei de correus a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, i a les eleccions al Parlament d'Andalusia.

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS

  • ORDRE TAS/29/2008, de 15 de gener, per la qual es desplega el Reial decret 869/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula la concessió de prestacions assistencials en atenció a les situacions especials derivades del treball al mar per a treballadors i beneficiaris del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar i s'estableixen determinats serveis als treballadors del mar.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • REIAL DECRET 37/2008, de 18 de gener, pel qual s'adopten les mesures necessàries per a l'aplicació efectiva del Reglament (CE) núm. 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid