Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 7 de juliol de 2007, Sup. 22

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

 • Ordre SCO/1929/2007, de 22 de juny, per la qual es modifica l'annex X del Reial decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics.

CAP DE L'ESTAT

 • LLEI ORGÀNICA 7/2007, de 2 de juliol, de modificació de les lleis orgàniques 13/1985, de 9 de desembre, del Codi penal militar, i 8/1998, de 2 de desembre, de règim disciplinari de les Forces Armades, i del Reial decret llei 8/2004, de 5 de novembre, sobre indemnitzacions als participants en operacions internacionals de pau i seguretat.

 • LLEI 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, amb la finalitat d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.

 • LLEI 13/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica el Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, en matèria de supervisió de la reassegurança.

 • Correcció d'errada de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

MINISTERI DE L'INTERIOR

 • Ordre INT/1956/2007, de 28 de juny, per la qual es determinen els municipis als quals són aplicables les mesures que preveu el Reial decret llei 3/2007, de 13 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions produïdes per desbordaments a la conca del riu Ebre, durant l'última setmana del mes de març i la primera del mes d'abril de 2007.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA

 • Ordre ECI/1957/2007, de 6 de juny, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments de religió catòlica corresponents a l'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.

CAP DE L'ESTAT

 • LLEI 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica.

 • LLEI 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

 • LLEI ORGÀNICA 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

 • LLEI 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional sobre la base de la normativa de la Unió Europea.

 • LLEI 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat.

 • LLEI 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels treballadors per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • Ordre PRE/1982/2007, de 29 de juny, per la qual es modifiquen els annexos IVA i IVB del Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.

 • Ordre PRE/1983/2007, de 29 de juny, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s'implanta el sistema harmonitzat comunitari d'autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris per incloure les substàncies actives metamidofòs, procimidona, flusilazol, fenarimol, carbendazima i dinocap.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

 • Correcció d'errades del Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s'estableix i es regula el Registre general de moviments de bestiar i el Registre general d'identificació individual d'animals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid