Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 9 de febrer de 2006, Sup. 4

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

 • Acord marc entre el Regne d'Espanya i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), fet a Nova York el 13 d'abril de 2005.

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS

 • Ordre TAS/131/2006, de 26 de gener, en relació amb la transferència a les comunitats autònomes de l'import corresponent a la prestació d'assistència sanitària a l'empara de la normativa internacional i el pagament als serveis públics de salut del cost de l'assistència sanitària derivada de contingències professionals.

CAP DE L'ESTAT

 • Instrument de ratificació del Conveni de Seguretat Social entre el Regne d'Espanya i la República del Paraguai, fet a Asunción el 24 de juny de 1998.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • Reial decret 62/2006, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA

 • Resolució de 29 de desembre de 2005, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 18 de novembre de 2005, pel qual s'homologa el títol de llicenciat en biotecnologia, de la Facultat d'Enologia, de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.

MINISTERI DE FOMENT

 • Ordre FOM/191/2006, de 24 de gener, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1861/2004, de 6 de setembre, sobre les prescripcions específiques d'estabilitat aplicables als vaixells de passatge de transbord rodat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

 • LLEI 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

 • LLEI 14/2005, de 27 de desembre, sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la designació de les autoritats i els càrrecs de designació parlamentària i sobre els criteris i els procediments per avaluar-ne la idoneïtat.

 • LLEI 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball.

 • LLEI 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

 • LLEI 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA

 • Resolució de 16 de gener de 2006, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2005, pel qual s'homologa el títol d'enginyer en automàtica i electrònica industrial, de només segon cicle, de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA

 • Resolució de 16 de gener de 2006, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Recerca, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de Consell de Ministres de 9 de desembre de 2005, pel qual s'homologa el títol de llicenciat en ciències polítiques i de l'Administració, de la Facultat de Dret, de la Universitat de Barcelona.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid