Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 2 de desembre de 2002, Sup. 21

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

 • REIAL DECRET 1134/2002, de 31 d'octubre, sobre aplicació de sancions en matèria de pesca marítima a espanyols enrolats en vaixells amb abanderament de conveniència.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • REIAL DECRET 1098/2002, de 25 d'octubre, pel qual es regula l'alimentació d'ocells rapaços necròfags amb determinats animals morts i els seus productes.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

 • CONVENI de subscripció d'accions de capital ordinari entre la Corporació Andina de Foment i el Regne d'Espanya, fet a Madrid el 18 de febrer de 2002.

 • CONVENI de subscripció d'accions de capital de garantia entre la Corporació Andina de Foment i el Regne d'Espanya, fet a Madrid el 18 de febrer de 2002.

 • PROTOCOL addicional entre el Regne d'Espanya i la República de Colòmbia, que modifica el Conveni de nacionalitat de 27 de juny de 1979, fet "ad referendum" a Bogotà el 14 de setembre de 1998.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

 • REIAL DECRET 1071/2002, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les mesures mínimes de lluita contra la pesta porcina clàssica.

 • REIAL DECRET 1133/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula en l'àmbit de les races equines el règim jurídic dels llibres genealògics, les associacions de criadors i les característiques zootècniques de les diferents races.

MINISTERI DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 • ORDRE CTE/2723/2002, de 28 d'octubre, per la qual es modifica l'annex IV del Reial decret 222/2001, de 2 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 1999/36/CE, del Consell, de 29 d'abril, relativa a equips de pressió transportables.

MINISTERI D'HISENDA

 • ORDRE HAC/2752/2002, de 29 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre de 26 de novembre de 1999 per la qual s'aproven els models 126, en pessetes i en euros, de declaració document d'ingrés, i els models 196, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres, incloent-hi els basats en operacions sobre actius financers, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació obligatòria dels models 196 esmentats per suport directament llegible per ordinador.

 • RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2002, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aprova el model 030, de comunicació de canvi de domicili o de variació de dades personals o familiars, que poden utilitzar les persones físiques, i es determinen el lloc i la forma de presentació del model.

 • ORDRE HAC/2760/2002, de 4 de novembre, per la qual s'amplia l'àmbit d'aplicació de l'Ordre HAC/1500/2002, de 17 de juny, per la qual es redueixen per al període impositiu de 2001 els índexs de rendiment net aplicables al règim d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals, i s'amplia l'àmbit territorial d'aplicació de l'Ordre de 14 de juny de 2001.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

 • ESMENES de 1999 al Codi internacional per a la construcció i l'equipament de vaixells que transportin productes químics perillosos a granel (codi CGrQ), adoptades l'1 de juliol de 1999 per la Resolució MEPC.80(43).

 • APLICACIÓ provisional del Protocol addicional entre el Regne d'Espanya i la República Dominicana pel qual es modifica el Conveni de doble nacionalitat de 15 de març de 1968, fet a Santo Domingo el 2 d'octubre de 2002.

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • REIAL DECRET 1163/2002, de 8 de novembre, pel qual es creen i es regulen les especialitats sanitàries per a químics, biòlegs i bioquímics.

 • REIAL DECRET 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, i la conservació de documents administratius en suport diferent a l'original.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid