Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 30 de desembre de 1999, Sup. 17

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • REIAL DECRET LLEI 19/1999, de 3 de desembre, sobre les obligacions de pagament exigibles el dia 31 de desembre de 1999.

 • REIAL DECRET LLEI 20/1999, de 3 de desembre, pel qual s'adopten noves mesures per paÜiar els efectes de la sequera en alguns conreus llenyosos.

 • REIAL DECRET LLEI 21/1999, de 10 de desembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris per un import de 6.683.486.032 pessetes per atendre obligacions d'exercicis anteriors derivades de despeses corrents en béns i serveis i altres despeses del Ministeri de l'Interior.

 • LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 • LLEI 46/1999, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües.

 • CORRECCIÓ d'errada a la Llei 33/1999, de 18 d'octubre, sobre concessió de crèdits extraordinaris per un import total de 30.435.217.623 pessetes, per atendre insuficiències de crèdit en els exercicis 1997 i 1998, per les subvencions que s'efectuen per cobrir les diferències de canvi de les divises obtingudes en préstecs concedits a les societats concessionàries d'autopistes de peatge.

 • LLEI 47/1999, de 16 de desembre, per la qual es modifica l'article 5 de la Llei 25/1971, de 19 de juny, de protecció de les famílies nombroses.

 • REIAL DECRET LLEI 22/1999, de 17 de desembre, pel qual es concedeix un crèdit extraordinari per un import de 38.472.463.379 pessetes, per aplicar a pressupost les indemnitzacions satisfetes als afectats per la síndrome tòxica, i es complementa el Reial decret llei 18/1999, de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per atendre despeses d'inversió del Ministeri de Foment.

MINISTERI DE L'INTERIOR

 • REIAL DECRET 1907/1999, de 17 de desembre, pel qual es modifiquen els articles 6, 7, 17, 36, 58, 73, 74, 75, 76 i 79 del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig.

MINISTERI DE FOMENT

CAP DE L'ESTAT

 • LLEI 48/1999, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza la participació d'Espanya en la segona reposició de recursos del Fons per al Medi Ambient Mundial Reestructurat.

 • LLEI 49/1999, de 20 de desembre, sobre mesures de control de substàncies químiques susceptibles de desviament per a la fabricació d'armes químiques.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • REIAL DECRET 1912/1999, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de solidaritat amb les víctimes del terrorisme.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid