Us trobeu en

Formulari de cerques en suplements del BOE en català

Resultats d'1 a 4 de 4

 • MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS (BOE de 21/03/2007)

  Reial decret 306/2007, de 2 de març, pel qual s'actualitzen les quanties de les sancions establertes en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  PDF (2007/5742 - 2 pðgs.)
 • MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS (BOE de 18/10/2000)

  CORRECCIÓ d'errades al Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

  PDF (2000/17128 - 1 pðgs.)
 • MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS (BOE de 19/08/2000)

  REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

  PDF (2000/15060 - 15 pðgs.)
 • CAP DE L'ESTAT (BOE de 31/12/1994)

  Llei 11/1994, de 19 de maig, per la qual es modifiquen determinats articles de l'Estatut dels treballadors, del text articulat de la Llei de procediment laboral i de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social. («BOE» 122, de 23-5-1994, i «BOE» 142, de 15-6-1994.)

  PDF (1994/11610 - 25 pðgs.)

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid