Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dimarts 6 de marį de 2012, Núm. 56

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

PRESIDČNCIA DEL GOVERN

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIĶ

 • Declaraciķ d'acceptaciķ per Espanya de l'adhesiķ de la República Gabonesa al Conveni sobre els aspectes civils de la sostracciķ internacional de menors, fet a l'Haia el 25 d'octubre de 1980.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

 • Resoluciķ de 29 de febrer de 2012, de la Direcciķ General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l'annex III de l'Orde JUS/1698/2011, de 13 de juny, per la qual s'aprova el model per a la presentaciķ en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats.

 • Resoluciķ de 29 de febrer de 2012, de la Direcciķ General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l'annex III de l'Orde JUS/206/2009, de 28 de gener, per la qual s'aproven nous models per a la presentaciķ en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicaciķ.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Reial Decret 448/2012, de 5 de marį, pel qual es modifica el Reial Decret 1314/1984, de 20 de juny, pel qual es regula l'estructura i competčncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Reial Decret 449/2012, de 5 de marį, pel qual es modifica el Reial Decret 2583/1996, de 13 de desembre, d'estructura orgānica i funcions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de modificaciķ parcial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Reial Decret 450/2012, de 5 de marį, pel qual es modifica el Reial Decret 504/2011, de 8 d'abril, d'estructura orgānica i funcions de l'Institut Social de la Marina.

 • Reial Decret 452/2012, de 5 de marį, pel qual es desenrotlla l'estructura orgānica bāsica del Ministeri de Foment i es modifica el Reial Decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'establix l'estructura orgānica bāsica dels departaments ministerials.

 • Reial Decret 453/2012, de 5 de marį, pel qual es desenrotlla l'estructura orgānica bāsica del Ministeri de Justícia i es modifica el Reial Decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'establix l'estructura orgānica bāsica dels departaments ministerials.

 • Reial Decret 454/2012, de 5 de marį, pel qual es desenrotlla l'estructura orgānica bāsica del Ministeri de Defensa.

 • Reial Decret 488/2012, de 5 de marį, pel qual es modifica la lletra d) de la clāusula 8 del plec de clāusules generals per a la construcciķ, conservaciķ i explotaciķ d'autopistes en rčgim de concessiķ, aprovat pel Decret 215/1973, de 25 de gener.

MINISTERI DE LA PRESIDČNCIA

 • Reial Decret 451/2012, de 5 de marį, pel qual es regula el rčgim retributiu dels māxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

 • Reial Decret 455/2012, de 5 de marį, pel qual s'establixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera quan s'omplin els depōsits dels vehicles de motor en les estacions de servici.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

 • Correcciķ d'errors de la Resoluciķ de 20 de gener de 2012, de l'Agčncia Espanyola de Seguretat Alimentāria i Nutriciķ, per la qual s'establixen el procediment per a la presentaciķ de l'autoliquidaciķ i les condicions per al pagament per via telemātica de les taxes corresponents a l'Agčncia Espanyola de Seguretat Alimentāria i Nutriciķ.

TRIBUNAL SUPREM

 • Sentčncia de 16 de gener de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anulˇlen els articles 7.1, 8, 11, 12 i la disposiciķ addicional sčptima del Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual es va establir l'ordenaciķ de les ensenyances artístiques superiors regulades per la Llei Orgānica 2/2006, de 3 de maig, d'Educaciķ.

BANC D'ESPANYA

 • Circular 1/2012, de 29 de febrer, del Banc d'Espanya, als proveīdors de servicis de pagament, sobre normes per a la comunicaciķ de les transaccions econōmiques amb l'exterior.

 • Circular 2/2012, de 29 de febrer, del Banc d'Espanya, de modificaciķ de la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crčdit sobre normes d'informaciķ financera pública i reservada, i models d'estats financers.

COMISSIĶ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

 • Resoluciķ de 28 de febrer de 2012, de la Comissiķ Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica l'annex I de la Resoluciķ de 16 de novembre de 2011, per la qual es crea i regula el registre electrōnic de la Comissiķ Nacional del Mercat de Valors.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000