Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 31 de març de 2012, Sup. 78

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 11/2012, de 30 de març, de mesures per agilitzar el pagament de les ajudes als damnificats pel terratrèmol, reconstruir els immobles enderrocats i impulsar l'activitat econòmica de Llorca.

  • Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s'introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic.

  • Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s'adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustos entre els costos i els ingressos dels sectors elèctric i gasista.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Ordre HAP/637/2012, de 20 de març, per la qual es redueixen per a 2011 i 2012 els mòduls aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i en el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit com a conseqüència dels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia.

  • Ordre HAP/638/2012, de 26 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2011, se'n determinen el lloc, la forma i els terminis de presentació, s'estableixen els procediments d'obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació o subscripció de l'esborrany de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics.

  • Resolució de 30 de març de 2012, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 26 de març de 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de capacitat igual o superior a 8 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

  • Resolució de 30 de març de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es fixen les quantitats de carbó, el volum màxim de producció i els preus de retribució de l'energia, per al segon trimestre de l'any 2012, a aplicar en el procés de resolució de restriccions per garantia de subministrament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000